banner left 1 banner left 2
Sự kiện

TẦM BẢO

25/12/2018

 

1. Cực Phẩm

Tiêu tốn KNB để tầm bảo 10 lần hoặc 1 lần. Sau 72 giờ có thể được 1 lần tầm bảo miễn phí.
Khi tầm bảo sẽ nhận Điểm chìa khóa bạc. Dùng để đổi vật phẩm tại Shop đổi tầm bảo Cực Phẩm.

2. Mệnh Cách

Tiêu tốn KNB để tầm bảo 10 lần hoặc 1 lần. Sau 72 giờ có thể được 1 lần tầm bảo miễn phí.

Khi tầm bảo sẽ nhận thêm Mảnh Mệnh Cách. Dùng để đổi Mệnh Cách tại đổi Mệnh Cách.

3. Đỉnh Phong

Tiêu tốn KNB để tầm bảo 10 lần hoặc 1 lần.

Khi tầm bảo sẽ nhận thêm Điểm chìa khóa vàng. Dùng để đổi vật phẩm tại Shop đổi tầm bảo Đỉnh Phong.